Nästa utbetalningsdag är den 25 april 2014

Ordlista

En del begrepp kan vara svåra att förstå, här reder vi ut dem åt dig.

Du kan också läsa vad andra frågat om under Frågor och Svar eller leta information genom vår A-Ö om försäkringen.

Arbetsutbud - Det antal timmar du kan och vill arbeta per vecka. För att du ska ha rätt till ersättning måste du ta arbete minst tre timmar per dag och under minst 17 timmar per vecka. 

Arbetsvillkor – Måste uppfyllas om du ska ha rätt till ersättning. Arbetsvillkoret innebär att du under en ramtid av 12 månader närmast före arbetslösheten ska ha arbetat minst 6 månader och minst 80 timmar i varje rmånad. Alternativt ska du ha arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande månader och minst 50 timmar i var och en av de månaderna. 

Dagpenning – kallas den ersättning som du kan få från oss. Storleken på dagpenningen beror bland annat på hur länge du arbetat, vilket lön du haft och hur länge du varit medlem.   

Dagsförtjänst - Är ett genomsnitt av dina inkomster under ramtiden. Förutom lön kan, i vissa fall, sjukpenning, föräldrapenning och vissa förmåner räknas med.

JOB – Jobb- och utvecklingsgarantin. Anordnas av Arbetsförmedlingen med syftet att du, genom att delta i individuellt anpassade aktiviteter, så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete.      

Karensdagar – är dagar då ingen ersättning betalas ut. Varje ersättningsperiod inleds med sju karensdagar.  

Normalarbetstid (NA) – Ett genomsnitt av dina totalt arbetade timmar under din ramtid. Normalarbetstiden beräknas med hjälp av uppgifterna på ditt arbetsgivarintyg och andra eventuella uppgifter så som uppgift om föräldrapenning och sjukpenning. All frånvaro från arbetet kan komma att påverka din normalarbetstid.   

Omprövning – Om du inte är nöjd med beslutet vi fattar kan du begära att vi omprövar ärendet. Detta måste göras skriftligen inom två månader från att beslutet fattats.  

Ramtid – När vi beräknar hur mycket du ska få i ersättning tittar vi på vad du gjort under de tolv månader som föregick din arbetslöshet. Dessa tolv månader kallas ramtid. Ramtiden kan vara längre än tolv månader om du haft sk överhoppningsbar tid.

Överhoppningsbar tid - Är tid som vi kan hoppa över när din ramtid läggs ut. Hit hör till exempel månader när du varit helt sjuk eller föräldraledig. När tid är överhoppningsbar kan vi medräkna arbete som ligger längre tid tillbaka än 12 månader.

Kontakta oss

Våra telefontider är:
mån-ons & fre kl. 9.00-15.00
tors kl. 12.00-15.00

Ansök om ersättning

Ladda ner vår app

Skicka in dina kassakort direkt från din smartphone med hjälp av vår app.

Till Lärarförbundet